Disciplines ketenzorg

Onderwijs logopedist

Definitie

Een logopedist is een paramedisch therapeut die zich bezig houdt met alle aspecten van de non-verbale en verbale communicatie (stem, spraak, taal en gehoor) en mondfuncties.

Werkzaamheden

Opsporen, diagnosticeren en behandelen van problemen op het gebied van mondmotoriek, stem, spraak, taal, communicatie en de auditieve verwerking.
Onderzoek van spraak- en/of taalontwikkeling met behulp van gestandaardiseerde tests en observaties. Behandeling van problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling en communicatieve ontwikkeling.

Waar werkzaam

Extramurale (eerstelijns) gezondheidszorg:

 • praktijken
Intramurale gezondheidszorg:
 • onderwijs (SBO, SO-scholen)
 • schoolbegeleidingsdiensten
 • Audiologische centra
 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra

 

Toegang

Verwijzing noodzakelijk van huisarts of specialist.

Opleiding

HBO: 4 jaar

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
www.nvlf.nl

Overig

Aandachtsgebieden

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Interview onderwijs logopedist

Waar bent u werkzaam? Vanuit de schoolbegeleidingsdienst kom ik op basisscholen.

Waar houdt u zich mee bezig? Ik hou me  bezig met de logopedische screening voor 5-jarigen die  wettelijk is vastgelegd. Dit doe ik samen met de leerkrachten aan de hand van een signaleringslijst die ingevuld wordt voor de kinderen waarover ze op school zorgen hebben. We spreken de kinderen uitgebreid door. Meestal is ook de intern begeleider daarbij aanwezig.  Als het direct duidelijk is dat er een logopedische behandeling nodig is, wordt aan de ouders direct geadviseerd om via de huisarts naar een logopedist in de buurt te gaan. Dan vindt ook daar het onderzoek plaats. Als dit niet het geval is, komt het voor dat ik nog eens terug kom op school om een paar kinderen kort te bekijken door middel van een observatie in de groep of door een kort logopedisch onderzoek te doen. Dit is soms nodig om goed te kunnen adviseren over de juiste aanpak in de groep. Als dat gebeurt vindt er ook een gesprek met ouders plaats. Natuurlijk kunnen leerkrachten  me  ook vragen stellen over kinderen die nog geen 5 jaar zijn. Hoe eerder je er bij bent met de juiste begeleiding, hoe beter het is.

Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Er is een beperkt aantal uren beschikbaar om scholen te bezoeken en daarom ben ik meestal niet in de gelegenheid  om een uitgebreid onderzoek te doen. Dit is overigens ook lang niet altijd nodig. Ik vind het bovendien belangrijk  dat een logopedist die het kind gaat behandelen ook zoveel mogelijk zelf het logopedisch onderzoek doet. Daarom gebruik ik in eerste instantie mijn klinische blik om een indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problemen van het kind. Ik kijk in de klas, maar neem een kind ook vaak even mee de klas uit omdat het daar rustiger is en ik beter kan horen hoe het kind praat. Daarnaast gebruik ik het articulatieonderzoek van Logo-Art., de Reynell Test voor Taalbegrip en de Schlichting Test voor Taalproductie. Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Heel vaak verwijzen leerkrachten ouders zelf al via de huisarts door naar een logopedist in de buurt. Ook na het gesprek met mij gebeurt dat regelmatig. Dit gebeurt als ingeschat wordt dat een kind baat zal hebben bij logopedische behandeling. Als er twijfels zijn over het gehoor dan is het natuurlijk belangrijk dat snel wordt uitgezocht of die twijfels terecht zijn en wordt ouders eveneens geadviseerd naar de huisarts te gaan.
Waarheen verwijst u zoal? Vooral naar logopedisten in een vrijgevestigde praktijk en naar KNO. Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Het komt voor dat de behandelend logopedist schriftelijk terugrapporteert over de behandeling. Meestal krijg ik de terugkoppeling via de school.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? De leerkrachten van groep 1 en 2 en de intern begeleider. Met welke disciplines werkt u samen? Vooral met leerkrachten, intern begeleiders, huisartsen, logopedisten in een vrijgevestigde praktijk. Soms krijg ik ook wel eens een telefoontje van een andere hulpverlener die even wil overleggen over het juiste advies. Vorige week bijvoorbeeld nog over welke taal een moeder thuis het beste met haar kind kon spreken, de moedertaal of toch liever Nederlands.
Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Naar aanleiding van het gesprek met de leerkracht en de intern begeleider schrijf ik regelmatig brieven aan de huisarts om uit te leggen waarom ik denk dat een kind logopedie nodig heeft in  een praktijk in de buurt en vraag ik de huisarts in die brief om door te verwijzen. Het komt voor dat ouders het moeilijk vinden om te verwoorden waarom hun kind logopedie nodig heeft, en dan is zo’n brief erg handig. De ouders kunnen de brief vervolgens ook meenemen naar de logopedist. Als ik zelf aan het werk ga met een leerling, dan schrijf ik een uitgebreider rapport waar ik mijn bevindingen in zet. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? Ik heb het over een kind of over een leerling.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk: Kinderen met mogelijkheden.
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:
Reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? De verwijzingen via de huisarts naar de logopediepraktijken verloopt doorgaans goed is mijn indruk, zeker wanneer ouders een brief mee krijgen. Het komt voor dat ouders het niet zo nodig vinden om hulp te zoeken voor hun kind en dan is het handig als we ouders kunnen begeleiden in dit proces.  Het is belangrijk dat leerkrachten kunnen overleggen met een logopedist omdat het onderkennen van logopedische problemen soms best ingewikkeld is. Wanneer past iets toch nog binnen een normale ontwikkeling, dat is vaak de vraag.  Zeker als er sprake is van tweede taalverwerving is dat soms lastig. Ik kan me voorstellen dat een stukje scholing of extra oefening voor leerkrachten op het gebied van het signaleren van taalproblemen nuttig kan zijn  en ook op het terrein van het bieden van goede taalstimulering aan kinderen.  

Volg ons ook op