Disciplines ketenzorg

(klinisch) linguïst/spraak- en taalpatholoog

Definitie

Een linguïst is een taalkundige.

Werkzaamheden

Klinisch linguïsten/ spraak- en taalpathologen diagnosticeren complexe taalstoornissen.

Waar werkzaam

Extramurale (eerstelijns) gezondheidszorg:
 • praktijken

Intramurale gezondheidszorg:
 • Ziekenhuizen
 • Audiologische centra
 • Revalidatie centra
 • Verpleeghuizen
 • Onderwijs (SO cluster 2)

Toegang

Verwijzing naar kliniek met linguïst via huisarts of specialist.

Opleiding

WO: 4 jaar

Beroepsvereniging

Vereniging voor Klinische Linguïstiek
www.klinische-linguistiek.nl

Overig

Brochure VKL

Aandachtsgebieden

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Interview klinisch linguïst

Waar bent u werkzaam? Cluster 2 onderwijs. Waar houdt u zich mee bezig? Ik werk op een school voor kinderen met spraak- en taalstoornissen en hou me bezig met de diagnostiek bij deze groep kinderen. Ik onderzoek dan uitvoerig de fonologie, fonetiek, syntaxis, morfologie en semantiek van kinderen met mogelijke spraak- en taalproblemen. Dit doe ik door de spontane taal te analyseren op basis van spontane taalanalyses. Wanneer ik dan weet of er afwijkingen of achterstanden zijn in een of meer van deze gebieden, probeer ik te verklaren, op basis van theoretische modellen, waar deze problemen door kunnen komen.
Verder geef ik bijscholingen aan andere professionals in het vak. Deze bijscholingen zijn dan gericht op de theoretische achtergronden van spraak- en taalstoornissen, maar ook op testontwikkeling.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Ik maak voornamelijk gebruik van spontane taalanalyses, zoals de GRAMAT of de FAN-analyse Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Wanneer er sprake is van een achterstand of afwijking in een van de taalmodaliteiten. Dit wordt bepaald nadat ik op basis van hypothesevorming mogelijke oorzaken in kaart heb gebracht of een advies voor de te volgen behandeling heb gegeven.
Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Schriftelijke. Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Ik verwijs door naar een logopedist, neuroloog, KNO-arts, orthopedagoog, maatschappelijk werker of audioloog.
Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? schriftelijke. Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Meestal wordt er vanuit audiologische centra en logopedisten verwezen naar onze school.
Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? schriftelijke. Met welke disciplines werkt u samen? Ik werk altijd samen met andere disciplines; een taalstoornis staat eigenlijk nooit op zichzelf. Op de school werk ik voornamelijk samen met logopedisten, leerkrachten, orthopedagogen en psychologen.
Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? We hebben het altijd over kinderen. Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:
a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft?Ik hoop dat er meer onderzoek komt naar de multidisciplinaire samenwerking voor kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Deze samenwerking is namelijk essentieel voor het komen tot de juiste diagnose en de best passende therapie.

Volg ons ook op