Disciplines ketenzorg

(kinder)fysiotherapeut/ergotherapeut

Definitie

Een fysiotherapeut is een paramedisch therapeut die zich bezighoudt met het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. Een ergotherapeut is een paramedisch therapeut die beperkingen of problemen met dagelijkse handelingen behandelt en traint, onder andere bij kinderen die zich anders ontwikkelen.

Werkzaamheden

Een kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling van een kind in de verschillende fasen van groei en ontwikkeling. De ergotherapeut gaat er vanuit dat mensen van nature handelende wezens zijn en dat mensen verstoringen en beperkingen in hun handelen kunnen ervaren. Daarom gebruikt de ergotherapeut het handelen zelf en de omgeving als aangrijpingspunten voor veranderingen. De ergotherapeut behandelt activiteit in de motorische, sensorische en cognitieve functiegebieden en hanteert betekenisvolle activiteiten van zijn patienten als startpunt van de behandeling. Als duidelijk is waar en wanneer de problemen zich voordoen, kan de ergotherapeut de handelingen analyseren en adviezen geven.

Waar werkzaam

 • Praktijk voor fysiotherapie (steeds meer groepspraktijken)
 • Ziekenhuis
 • Revalidatiecentrum
 • Psychiatrische instellingen
 • Zwakzinnigenzorg
 • Onderwijs (SBO, SO-scholen)

Toegang

Per 1 januari 2006 direct toegankelijk; er is geen verwijzing meer nodig. Voor kinderen is het gebruikelijk een verwijzing te vragen bij de huisarts of specialist.

Opleiding

HBO: 4 jaar tot fysiotherapeut.
Post HBO 3 jaar tot kinderfysiotherapeut.

Beroepsvereniging

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie www.kngf.nl

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
www.nvfk.nl

Overig

Notitie kinderfysiotherapie 2008 (www.nvfk.nl)

Aandachtsgebieden

 • opsporen(screening),
  de fysiotherapeut werkt wel steeds meer preventief
 • diagnostiek
 • behandelen
 • medisch ingrijpen
 • adviseren

Problematiek van kinderen

(kinder)fysiotherapeut

Waar bent u werkzaam? In een multidisciplinaire kinderpraktijk Waar houdt u zich mee bezig? Kijk, ik behandel vrij veel zuigelingen. Als je merkt dat de spraak- en taalontwikkeling niet op gang komt, dan schakelen wij meestal toch logopedisten in. Die kijkt dan wat er is, en als er twijfels zijn verwijst ze door voor verder diagnostiek. In die zin heb ik een signalerende rol op het gebied spraak- en taalontwikkeling. Wij zijn alert op andere ontwikkelingsgebieden van een kind waar ook de spraak- en taalontwikkeling bij hoort, dat is een taak van ons. Als ik bijvoorbeeld bij een kindje ben dat veel slijm verliest of altijd de mond open heeft, dan overleg ik vaak met een van de logopedistes bij ons. Verder doen de logopedist en ik de aanhuisbehandelingen samen. Dan zorg ik voor een goede uitgangshouding zodat de logopediste beter kan werken.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Ik krijg van de logopedist de NCDI mee, en die vul ik dan samen met de ouders in en dan koppel ik de uitslag terug naar de logopedist. Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Als een kindje slijm verliest, altijd de mond open heeft of als ik het kindje niet genoeg kan verstaan voor de leeftijd.
Waarheen verwijst u zoal? Logopedist, ergotherapeut, specialisten, ziekenhuis. Welke terugkoppling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? We hebben 2 keer per maand overleg met logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. We hebben veel contact, en als het nodig is per mail of telefoon, verslagen sturen we naar elkaar. De zorg wordt dus op elkaar afgestemd door de casuïstiek die we bepreken.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Vanuit logopedie wordt wel naar ons verwezen. Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Schriftelijk en mondeling via de kinderbespreking.
Met welke disciplines werkt u samen? Samen met andere logopedisten en ergotherapeuten hebben we een kinderbespreking. Ik heb meerdere kinderen in behandeling die ook door de logopedist gezien worden, dus eens in de zoveel tijd gaan we ook de kindjes bespreken, dat we gewoon wel op de hoogte zijn van elkaars behandeldoelen. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega´s?)? Wij hebben het over cliënten of kinderen.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Minder grote wachtlijsten, ook binnen de audiologische centra.  

Volg ons ook op