Disciplines ketenzorg

Maatschappelijk werker

Definitie

Een maatschappelijk werker houdt zich bezig met materiële en niet materiële aspecten van de psychosociale problemen waar iemand mee te maken kan hebben.

Werkzaamheden

Een maatschappelijk werker is opgeleid om te helpen bij problemen met name problemen die ouders van kinderen met spraak-,taalproblemen ervaren. Tijdens gesprekken wordt nagegaan welke problemen er zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. De maatschappelijk werker heeft een uitgebreide sociale kaart en kan eventueel bemiddelen en zo nodig ook doorverwijzen.

Waar werkzaam

Intramurale gezondheidszorg:

  • Ziekenhuizen
  • SBO-SO scholen
  • Jeugdzorg, gezinszorg
  • Raad voor de kinderbescherming

 

Toegang

Het algemeen maatschappelijk werk is vrij toegankelijk.

Opleiding

  • HBO: 4 jaar

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
www.nvmw.nl

Overig

Aandachtsgebieden

  • Opsporen (screening)
  • Diagnostiek
  • Behandelen
  • Medisch ingrijpen
  • Adviseren

Problematiek

N.v.t.

Interview maatschappelijk werker

Waar bent u werkzaam? Ik werk in een ziekenhuis op afdeling KNO.  

Waar houdt u zich mee bezig? Wanneer ouders op afdeling KNO te horen krijgen dat hun kind spraak- en of taalproblemen heeft, kan dit een grote impact hebben op de gezinssituatie. Wij zijn er dan voor om de ouders te begeleiden bij de verwerking van deze boodschap en met eventuele problemen waar zij mee te maken krijgen. Het kan gaan om praktische zaken als financiën en over problemen op psychosociaal en emotioneel gebied. De grootste problemen voor ouders liggen vaak op het gebied van het leren accepteren van het feit dat hun kind taalproblemen heeft. Het toekomstbeeld dat de ouders hadden voor hun kind kan dan veranderen. Ook het kind kan problemen ervaren door de veranderde situatie (bijvoorbeeld doordat het kind naar een cluster 2 school wordt verwezen). Wij bieden hulp in de vorm van voorlichting, adviezen, begeleiding, maar bemiddelen ook tussen instanties indien dan nodig is. We stemmen onze hulp altijd af op de medische behandeling (zoals bijvoorbeeld bij kinderen met schisis.

Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Op basis van gesprekken met de ouders ontwikkelen we een behandelplan. Op basis daarvan geven we adviezen en proberen we oplossingen te vinden voor de problemen die er zijn. Vaak verwijzen we, afhankelijk van de aard van de problemen, door naar een andere discipline.

Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Als uit de analyse van de gesprekken blijkt dat wij geen hulp kunnen bieden voor de problemen die er zijn.
Waarheen verwijst u zoal? Pyscholoog, pscyhiater, en arts.

Welke terugkoppling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Schrifelijke of telefonische

Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Door een huisarts, KNO-arts, kinderarts of een ander medisch specialist. Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Het is wel zo dat we bijvoorbeeld hele verslagen maken van kinderen waar wat mee is, maar dan alleen op verzoek van ouders. Deze verslagen kunnen dan worden gelezen worden door speciale scholen. Dit is handig voor de overdracht.

Met welke disciplines werkt u samen? Met een medisch psycholoog, artsen, logopedisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld met  de school waarheen verwezen wordt.

 

Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega' s)? Wij hebben het over ouders en kinderen
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis en bijkomende problemen
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Ik zou het fijn vinden als voor alle disciplines die betrokken zijn bij de verwijstrajecten van kinderen met spraak- en taalproblemen duidelijker zou worden wat iedereen doet.  

Volg ons ook op