Disciplines ketenzorg

KNO-arts

Definitie

De KNO-arts is een medisch specialist die aandoeningen aan keel, neus, oren en overige afwijkingen in het hoofd-, halsgebied onderzoekt, diagnosticeert en behandelt.

Werkzaamheden

Spreekuur: anamnese en onderzoek patiënten (75%), opereren en poliklinische behandelingen (25%).
Otoscopie: beoordeling van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor.
Verwijzing voor gehooronderzoek indien nodig. Bij kinderen tot 16 jaar wordt het Audiologisch Centrum (AC) altijd ingeschakeld.
Behandeling: Voorschrijven van medicatie.

Ingrepen:

 • buisjes plaatsen
 • Amandelen verwijderen
 • Tongriempje ‘verlengen’
 • Pharyngoplastiek: verlengen gehemelte bij open neusspraak
 • Stembanden
 • Neustussenschot rechtzetten
 • plaatsen van Cochleair Implantaten
Informeren huisarts, AC, logopedie bv met betrekking tot de medische oorzaak van gehoorproblemen, allergieproblemen aan de bovenste luchtwegen.

 

Waar werkzaam

Intramurale gezondheidszorg: Ziekenhuis

Toegang

Verwijzing van de huisarts.

Opleiding

WO: 6 jaar basisarts, 5 jaar KNO-arts

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied
www.kno-artsen.nl

Overig

Aandachtsgebieden

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Interview KNO Arts

Waar bent u werkzaam? In een perifeer ziekenhuis Waar houdt u zich mee bezig? Vaak wordt gevraagd of misschien een gehoorstoornis de oorzaak is van de spraak- en taalproblemen, zoals bijvoorbeeld een middenoorprobleem, middenoorontstekingen met vocht achter de trommelvliezen. Dat ga ik dan onderzoeken. Als er vocht achter de oren zit dan behandelen we dat door eerst neusdruppels voor te schrijven. Als het niet overgaat en het vocht blijft achter het oor, en als er door de huisarts vervolgens geconstateerd wordt dat er nog steeds vocht achter het oor zit, dan worden er buisjes geplaatst. Indien nodig, worden de neus- en keelamandelen verwijderd.
Het kan zijn dat door het oplossen van deze gehoorproblematiek, het taalprobleem ook weer wordt opgelost. Verder zien we kinderen die hees en schor zijn. Deze kinderen hebben dan misschien stembandknobbeltjes. Maar het kan ook komen door een verkeerd stemgebruik, doordat ze de stem te hard inzetten. Verder onderzoek ik onder andere of kinderen een te kort tongriempje hebben (ankyloglossie), (te) grote amandelen, een nasale spraak of problemen met de neusamandelen. Ik hou me bezig met alles dat medisch anatomisch afwijkend is, met dingen als logopedische behandelingen hou ik me niet zo bezig.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Ik begin mijn onderzoek altijd met de oren en de stembanden. Het beoordelen van de stembanden van kinderen is niet zo gemakkelijk. Ik doe dat meestal, zo mogelijk, met een starre optiek, met een 90 graden optiek. Kinderaudiometrie hebben we niet, maar we maken bij het gehoor gebruik van oto akoestische emissies (OAE's). Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Als we er wat betreft het gehoor verder niet uitkomen, zoeken we samenwerking met een audiologisch centrum voor verdere diagnostiek.
Waarheen verwijst u zoal? Audiologen, logopedisten Welke terugkoppling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Van de logopedisten die ook in dit ziekenhuis werken, krijg ik mondelinge terugkoppeling. Maar het ziekenhuis bestrijkt een groot gebied, dus van logopedisten buiten dit ziekenhuis krijg ik schriftelijke terugkoppeling.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Kinderen worden via de huisarts doorgestuurd naar mij. Vaak op advies van de logopedie of de school. Met welke disciplines werkt u samen? Met logopedisten, assistentes die ook gehoortesten afnemen, en andere KNO-artsen.
Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Schriftelijke. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? We hebben het vaak over patiënten.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Ik zou het fijn vinden als er een kortere lijn komt van verwijzen van de eerstelijn naar de tweedelijn.   

Volg ons ook op