Disciplines ketenzorg

Audioloog, Akoepedist, Audiologisch assistent

Definitie

Een audioloog is een technisch specialist in het opsporen van gehoorstoornissen.

Werkzaamheden

Een audioloog doet onderzoek en behandelt kinderen met gehoorstoornissen.

Waar werkzaam

Audiologisch centrum

Toegang

Verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of kinderarts.

Opleiding

  • Audioloog: WO natuurkunde plus opleiding klinische fysica
  • Akoepedist: HBO audiologie 
  • HBO-niveau bij Stichting Audiologische Opleidingen: 1 jaar voor audiologisch assistent.

Beroepsvereniging

Nederlandse vereniging voor Audiologie
www.ned-ver-audiologie.nl

Overig

www.hoorwijzer.nl

Aandachtsgebieden

  • Opsporen (screening)
  • Diagnostiek
  • Behandelen
  • Medisch ingrijpen
  • Adviseren

Interview Audioloog

Waar bent u werkzaam? Universitair Medisch Centrum, afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Waar houdt u zich mee bezig? Op basis van brieven van huisartsen over kinderen bepaal ik naar wat voor spreekuur ze moeten. Ik probeer dan een inschatting te maken van of het een geïsoleerd gehoorprobleem is of dat er ook een taalprobleem is. Alle kinderen krijgen een gehooronderzoek. Dus ook als er alleen maar een taalvraag is, willen we weten hoe het gehoor dan is. De logopedist onderzoekt dan de taal. Ik interpreteer en beschrijf wat er uit het gehooronderzoek is gekomen op basis van de status en het dossier. Soms doe ik een aanvullende gehoortest als ik denk dat dat nodig is. En heel af en toe assisteer ik bij het onderzoek als het voor 1 iemand een beetje lastig is. Bijvoorbeeld bij heel jonge kinderen. Ja, en ik zie verder alleen de ouders als ze komen voor de uitslag van een gehooronderzoek, bijvoorbeeld als blijkt dat een kind perceptief slechthorend is; als er echt iets kapot is in het slakkenhuis.
Hier op afdeling KNO doen we met name diagnostiek, geen behandeling. Ja, alleen gehoorrevalidatie, met hoorapparaten, dat doen we dan weer wel, maar geen logopedische behandelingen.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Wat ik ook wel doe is een soort onderzoek onder narcose bij slechthorende kindertjes. Dit heet hersenstamaudiometrie. De akoepedist van het kinderspreekuur doet het gehooronderzoek, audiometrie, en de logopedist van het kinderspreekuur brengt de taalontwikkeling in kaart, meestal met de Schlichtingtest voor Taalproductie en doet soms ook het gehooronderzoek. De orthopedagoog doet nog een ontwikkelingstest (DOS). Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Als er bijvoorbeeld wat is met de gehoorzenuw van een kind.
Waarheen verwijst u zoal? In dat geval naar de neuroloog. Verder wordt vanuit hier verwezen naar logopedische praktijken voor behandeling van kinderen met taalproblemen; wij behandelen hier niet. Welke terugkoppling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? We krijgen dan schriftelijke terugkoppeling.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? In de meeste gevallen is de huisarts de verwijzer, maar soms wordt ook verwezen vanuit het consultatiebureau of door de GGD. Verder wordt wel verwezen vanuit andere audiologische centra en KNO-artsen uit andere ziekenhuizen. Met welke disciplines werkt u samen? Logopedisten, orthopedagogen, psychologen, KNO-artsen, maatschappelijk werkers, en akoepedisten.
Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? De terugkoppeling vindt bijna altijd schriftelijk plaats. Ik stuur een brief naar de verwijzer, waarin ik de conclusie van het gehooronderzoek rapporteer, en ik geef dan ook advies. Bijvoorbeeld of een kindje een hoortoestel moet problemen of juist niet. Als het soms nodig is dan ook telefonisch contact, maar dat doen we alleen als het nodig is. We gaan ook wel wat doen met de kinderen als daar aanleiding toe is. En dan rapporteren ook, wat we gaan doen en dan hoe het gelukt is. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? Wij spreken van patiënten.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:
a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Hier binnen de afdeling zijn de lijnen allemaal heel kort, dat vind ik wel fijn. En met de verwijzers, ja, die ken ik vrijwel nooit dus dat is wel wat afstandelijker. Er zijn ook zo veel verwijzers in de omgeving. Ik denk dat er wel eens gemopper is van huisartsen dat wij wat langzaam zijn met een brief terug schrijven. Dat is misschien ook wel zo. Maar met de huisartsen is toevallig net een cursus geweest voor het contact tussen huisartsen en specialisten, om ook eens een keer van de huisartsen te horen wat zij nou echt willen. Bijvoorbeeld ook als je een brief schrijft, hoe uitgebreid moet dat zijn of juist niet. Het liefst dus heel kort want huisartsen krijgen wel honderd brieven per dag. En de KNO-artsen komen uit de omgeving, en het aardige daarvan is dat je die dan wel persoonlijk leert kennen.  
   

Volg ons ook op