Disciplines ketenzorg

Crecheleid(st)er / Pedagogisch medewerker

Definitie

Een pedagogisch medewerker werkt met kinderen van verschillende leeftijden, ouderen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Werkzaamheden

Observeren van kinderen. Aanbieden en begeleiden van (creatieve) activiteiten, opstellen van een individueel (hulpverlenings)plan. Het signaleren van veranderingen in het gedrag of de ontwikkeling van kinderen. Het evalueren van het (hulpverlenings)plan. Uitvoering van hulp- en dienstverlening en het samenwerken met ouders en verzorgers.

Waar werkzaam

  • Kinderopvang /kinderdagverblijf/creche
  • Basisonderwijs
  • Gehandicaptenzorg

 

Toegang

Verwijzing noodzakelijk van huisarts of specialist.

Opleiding

De MBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werker; 3 jaar

Beroepsvereniging

www.kinderopvang.net

Aandachtsgebieden

  • Opsporen (screening)
  • Diagnostiek
  • Behandelen
  • Medisch ingrijpen
  • Adviseren

Problematiek

N.v.t.

Interview pedagogisch medewerker

Waar bent u werkzaam? Op een kinderdagverblijf. In onze groep hebben we kinderen van 0 tot 4 jaar.

Waar houdt u zich mee bezig? Om de taalontwikkeling te stimuleren lezen we de kinderen voor en zingen we veel liedjes. We praten er wel over met ouders als we denken dat een kindje achter is met taal. We hebben bijvoorbeeld ook een kindje gehad met schisis. Dat kindje had ook een grote achterstand in de taalontwikkeling en die is uiteindelijk ook naar logopedie gegaan. Maar het duurt soms wel even voordat je ouders duidelijk kunt maken dat er misschien iets met hun kindje aan de hand is, en dan ben je zo weer een half jaar verder. Dat is wel erg jammer, want hoe vroeger hulp kan worden ingezet, des te beter. De gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van hun kinderen is dus ook iets wat bij ons werk hoort, en waar je ook echt de tijd voor moet nemen. Maar wij kunnen niet meer doen dan problemen signaleren en dit doorgeven aan de ouders. Wat ze met de informatie doen, dat is hun keuze.

We observeren de kinderen. Er zijn kinderen die met 2 jaar al hele volzinnen kunnen maken, maar er zijn ook wel kinderen waarbij je denkt, dit komt helemaal niet goed. Of het zijn kinderen die heel verkouden zijn en buisjes zouden moeten krijgen. In die gevallen kun je vaak ook wel merken dat de taal wat achter loopt.

Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? We maken gebruik van observatielijsten en vragenlijsten voor de ouders. Elk jaar moet je observaties maken, zoals een observatie over het welbevinden. In die observaties komen een aantal dingen naar voren zoals bijvoorbeeld, de binnenkomst, hoe komt het kind hier binnen, voelt het zich prettig, hoe is het contact met de leiding, hoe is het contact met de kinderen, hoe is het afscheid. Er komen heel veel dingen naar voren. Je kunt hierop scoren en naar aanleiding van die score kun je ook de taalontwikkeling scoren. Zo pas je je eigen rol ook aan. Bij heel slimme kinderen zul je bijvoorbeeld moeten zorgen voor meer uitdaging en kinderen die achterblijven zul je extra moeten stimuleren.

Verder maken we gebruik van vaste protocollen die we volgen voor het in gesprek gaan met de ouders als er iets met een kindje is.

Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? We verwijzen niet, maar gaan wel in gesprek met ouders wanneer we mogelijke taalachterstanden observeren. In het gesprek zeggen we dan vaak zoiets als 'goh, het valt me op dat..', want het is natuurlijk nogal wat, wat je zegt tegen een ouder. Het gaat dan ook vaak in meerdere gesprekken.
Waarheen verwijst u zoal? We adviseren bijvoorbeeld wel om naar een logopedist te gaan. Verder kunnen we in overleg met de ouders wel orthopedagogen inschakelen die videointeractieondersteuning geven. De orthopedagoog gaat ons dan filmen en gaat kijken van nou, is het echt zo als wij denken met dat kindje, en dat wordt dan besproken.

Welke terugkoppling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Het is wel zo dat we bijvoorbeeld hele verslagen maken van kinderen waar wat mee is, maar dan alleen op verzoek van ouders. Deze verslagen kunnen dan worden gelezen worden door speciale scholen. Dit is handig voor de overdracht.

 

Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Er wordt niet naar ons verwezen, maar soms geven ouders al wel aan dat ze zich zorgen maken over bijvoorbeeld de taalontwikkeling. Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Het is wel zo dat we bijvoorbeeld hele verslagen maken van kinderen waar wat mee is, maar dan alleen op verzoek van ouders. Deze verslagen kunnen dan worden gelezen worden door speciale scholen. Dit is handig voor de overdracht.

Met welke disciplines werkt u samen? Met andere pedagogische medewerkers en orthopedagogen. Maar bijvoorbeeld ook met fysiotherapeuten. We hebben een kindje met het syndroom van Down en dan komt de fysiotherapeut langs bij ons op de groep om te laten zien hoe wij het kindje moeten stimuleren, dat is wel hartstikke leuk.

Verder zijn er ook wel leerkrachten langs geweest van cluster 2 scholen. Ik ging dan bijvoorbeeld met een groepje kinderen voorlezen terwijl de leerkracht observeerde en het opnam op film. Vervolgens gingen we het dan bespreken. Dan zie je bijvoorbeeld ook heel goed wat er gebeurt met kinderen die het niet kunnen volgen omdat ze een taalachterstand hebben; die begrijpen het niet en gaan andere dingen doen.

Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collegas?)? Wij hebben het altijd over kinderen, de kinderen van onze groep.n
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis en bijkomende problemen
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
12. Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
13. Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Ik zou  het leuk vinden om te horen van scholen hoe het nu met de kinderen is die bij ons zijn geweest gaat. Verder zou ik het fijn vinden als we iets meer handvatten zouden krijgen om de gespreksvoering met sommige ouders te verbeteren; bijvoorbeeld wanneer er wat met hun kindje aan de hand is.  

Volg ons ook op