Disciplines ketenzorg

Leerkracht (Intern begeleider, onderwijsassistent, Remedial Teacher)

Definitie

Een leerkracht geeft les op een basisschool of school voor (speciaal) (basis)onderwijs.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. De invulling van de functie Intern begeleider verschilt per basisschool.
Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.
Een onderwijsassistent ondersteunt de leraar en verricht op zijn/haar aanwijzingen eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken. Een onderwijsassistent begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden en levert een praktische/ organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.

Werkzaamheden

Een leerkracht is een professional generalist, met allerlei vakkennis die hij of zij moet kunnen overbrengen op de leerlingen, daarbij spelen pedagogisch inzicht, didactische vaardigheden en organisatorisch talent een grote rol (Lerarenweb).

Waar werkzaam

Scholen voor (speciaal) (basis)onderwijs (dit geldt voor alle vier)

Toegang

nvt

Opleiding

 • HBO: 4 jaar (PABO)
 • WO: 4 jaar (combinatie onderwijskunde/pabo)
 • Voor Intern Begeleider (IB-er) of Remedial Teacher (RT-er) kan een 1 jarige voltijd of 2 jarige deeltijd post-HBO opleiding gevolgd worden.
 • Voor leraar Speciaal onderwijs is er een 1 jarige voltijd post-HBO opleiding
 • MBO- niveau 4: 4 jaar voor onderwijsassistent
 • MBO- niveau 3: (SPW; Sociaal Pedagogisch Werk) 4 jaar voor klassenassistent

Beroepsvereniging

Geen beroepsvereniging voor leerkrachten. Wel een online community:
www.leerkracht.kennisnet.nl

Landelijke beroepsvereniging Intern Begeleiders:
www.lbib.nl/

Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers:
www.lbrt.nl/

Overige aandachtsgebieden

IB-er

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

RT-er

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Onderwijsassistent

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Aandachtsgebieden

Leerkracht

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Interview Leerkracht

Waar bent u werkzaam? Openbare basisschool, groep 1 en 2. Waar houdt u zich mee bezig? Als het gaat om spraak- en taalproblemen, dan hebben wij een signalerende functie. In de klas kun je taalproblemen bijvoorbeeld opmerken als kinderen een kleine woordenschat hebben. Vaak merk je het ook al aan het gebruik van woorden of de zinsbouw dat er iets is.
In de klas probeer ik altijd zo veel mogelijk met taal bezig te zijn door bijvoorbeeld bezig te zijn met woordenschat, auditieve synthese en alle deelgebieden die er zijn. Soms maak ik groepjes in de klas waarmee je bepaalde deelvaardigheden gaat oefenen, maar meestal gebeurt dat buiten de klas.
De leerkracht is degene die signaleert, en die dus als eerste actie neemt in het proces. Als mij wat opvalt, geef ik dat ook door aan ouders tijdens een gesprek, van goh, ik zie dat of ik hoor dat.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? We gebruiken CITO-toets en dan is er de signaleringslijst van logopedie waar ook heel vaak signalen uit voortkomen. Deze CITO-toets gebruiken we ook wel voor het gesprek met de ouders. Op die manier heb je concrete voorbeelden over de ontwikkeling van een kind, dat praat wel zo gemakkelijk. Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Vaak hebben we eerst overleg met de intern begeleider. We gaan dan na wat het probleem precies is, en dan gaan we kijken waarheen we kunnen verwijzen. Soms is het al duidelijk en dan kun je een handelingsplan opstellen, maar vaak is het een langdurig proces. Je kunt bijvoorbeeld ook aan de intern begeleider vragen of hij/zij komt filmen en observeren.
Als er echt ernstige problemen zijn, dan kunnen er allerlei trainingsmethoden worden ingezet, maar dat gebeurt meer vanuit de intern begeleider. Soms heb je er ook externe bureaus voor nodig.
Waarheen verwijst u zoal? Ik verwijs niet, maar bespreek het plan van aanpak met de intern begeleider. Verder komt er aan het begin van het jaar een logopedist op de school. Zij test dan sommige kinderen van groep 2 en geeft advies op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Dat is wel een vrijblijvend advies, maar als ouders kun je daar dan wat mee doen.
Er was bijvoorbeeld eens een meisje waarvan ik het gevoel had dat ze de ene keer wel hoorde en de andere keer niet. Dit kindje had wisselende geleidingsverliezen. Als het vermoeden bestaat van een slecht gehoor, adviseer ik ouders om via de huisarts naar een KNO-arts te gaan.
Welke terugkoppeling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? Niet van de disciplines zelf, maar meestal wel van de ouders. De verantwoordelijkheid ligt verder bij de ouders, wij signaleren alleen.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Er wordt niet naar ons verwezen. Het is wel zo dat wij overdrachtformulieren (begrippenlijst) krijgen van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen als kinderen daar gebruik van hebben gemaakt. Met welke disciplines werkt u samen? Met intern begeleiders, LIO-stagaires, klassenassistenten en logopedisten, psycholoog of orthopedagoog
Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Is niet echt aan de orde. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega's?)? Wij hebben het altijd over kinderen.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool

Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Verder zou ik het heel fijn vinden als er in de klas meer ruimte was om met de kinderen individueel te werken. Je hebt het speciale groepje kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar je hebt ook de drukte van de klas. Het zou dus heel fijn zijn als je met twee mensen zou kunnen werken.

 

Volg ons ook op