Voorbeelden Ketenzorg

Protocol Taaldiagnostiek Enschede

De gemeente Enschede vindt een goede taalontwikkeling voor het kind van belang om schooluitval tegen te gaan, beter te kunnen participeren in de maatschappij en goed in te burgeren. Uit cijfers (Jeugdmonitor en logopedisch jaarverslag 2006-2007) van de afdeling logopedie van de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) Enschede blijkt dat in 2006 – 2007 21% van de 5 jarigen onvoldoende scoort op de TSI (Taalscreeningsinstrument 4;9 – 5;9).

Onder leiding van het Lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool in Groningen is sinds september 2008 in projectstructuur gewerkt aan de totstandkoming van een protocol voor taaldiagnostiek.

In de projectgroep hebben afgevaardigden zitting van de afdeling Logopedie van de GGD, CB artsen ,de JGZ, het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, het basisonderwijs, Expertis Onderwijsadviseurs en de gemeente Enschede.

Het protocol Taaldiagnostiek Enschede bestaat uit twee delen:
een deel voor Nederlandstalige (pdf) en een deel voor anderstalige kinderen (pdf).

Het protocol start bij 18 maanden waar op basis van omgevingsanalyse de indicatie VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) afgegeven wordt.

Vervolgens omvat het protocol een taalscreening vanaf de leeftijd van 2 jaar op het consultatiebureau, met een uitslag: binnen de norm, matige achterstand, ernstige achterstand. Bij een matige achterstand volgt een herhaling van de screening na 3 maanden, bij ernstige achterstand wordt het kind verwezen naar een logopedist van de GGD die eerste fase diagnostiek verricht. Mocht het kind ook hier onder de norm vallen dan wordt het kind verwezen naar Pento (Audiologisch Centrum) in Hengelo voor multidisciplinair onderzoek. Het protocol beschrijft toeleiding naar ZAT (Zorgadvies team) en VVE- programma c.q. schakelklassen.

De winst van PTE is dat kinderen met taalproblemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord volgens een protocol met betrouwbare en valide instrumenten, waarna toeleiding volgt naar enerzijds het voorschoolse en vroegschoolse deel van het VVE-programma c.q. de schakelklassen en anderzijds naar de logopedische zorg.

Definitieve invoering vergt nog een aantal vervolgstappen.

 


Volg ons ook op