PDD-nos

 

Definitie

PDD-nos is de afkorting van 'Pervasieve ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven' en is een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. PDD-nos leidt tot problemen in de omgang met anderen en tot communicatieproblemen of afwijkend gedrag in de vorm van stereotiepe gedragingen en extreme weerstand tegen veranderingen. (Centrum voor Autisme)

Prevalentie 20:10.000  (0,12% volgens Centrum voor Autisme)
Kenmerken

Tekortkomingen in de sociale interactie naast tekortkomingen in de communicatieve vaardigheden of de aanwezigheid van stereotiepe gedragingen, interesses of activiteiten.

Kenmerken spraak-,taalontwikkeling
  • Korte, incorrecte zinsconstructies. Voorzetsels, naamvallen, onderwerpen uit zinnen worden weggelaten of verkeerd gebruikt
  • Problemen in grammaticale ontwikkeling; morfo-syntactische fouten, onvolledige zinnen en woordvolgorde fouten
  • Pragmatische problemen
  • Weinig samengestelde zinnen en vervoegingen, verbuigingen
  • Moeite met begrippen als hoeveelheid en tijd
  • Beperkte woordenschat
  • Moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden
  • Dwalen snel af

(van der Kolk-Wolthaar, 1999; Verhulst e.a., 2007) Kolk van der-Wolthaar, S., (1999). Horen, zien, en niet zwijgen; kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis,, Bilthoven: Balans; brochure PDD-NOS november, p. 19-27. Verhulst, F.C., Verheij, F. & Ferdinand, R.F. (2007). Kinder en Jeugdpsychiatrie, Psychopathologie. Assen: Van Gorcum, p. 7, 84-90, 96, 111, 139-142, 151-154.

Vaak voorkomende comorbiditeit Spraak-,taalstoornis, pragmatische problemen, ADHD, NLD, Mentale retardatie, Tic-stoornissen zoals: Gilles de la Tourette, Angststoornis/depressie.
Wie diagnosticeert?

GZ-psycholoog / orthopedagoog generalist: klinisch onderzoek, schoolobservatie, intelligentie onderzoek

kinderarts: voor lichamelijke problemen, medische klachten en/of opvallende uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld vanuit het Autisme Team Nederland.

Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding
Links  

Volg ons ook op