Schoolarts / Wijk- of Jeugdverpleegkundige

Definitie

Een schoolarts is een basisarts met specialisatie jeugdarts.

Een wijk- of jeugdverpleegkundige biedt hulp bij mensen thuis, geeft voorlichting, begeleidt mensen bij psycho-sociale problemen en stelt verpleegkundige diagnoses.

Werkzaamheden

Schoolarts: Systematisch afnemen van Periodiek Geneeskundige Onderzoeken (PGO’s) om ontwikkelingsstoornissen bij jeugdigen op te sporen en te onderkennen. lt;/p>

Wijkverpleegkundige:Wordt ingezet in complexere zorgvragen ingezet. Geeft voorlichting gezondheid en voeding. Heeft spreek uur op het consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar. Onderzoekt kinderen op hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Vroegtijdige opsporing van ernstige aandoeningen. Neemt huisbezoeken af en geeft (groeps)voorlichting.

Waar werkzaam

Extramurale (eerstelijns) gezondheidszorg:
Intramurale gezondheidszorg:

 • Ouder en kind zorg
 • GGD
 • AMK
 • Medisch Kinderdagverblijven
 • Thuiszorg
 • GGZ
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

 

Toegang

Nvt. Deze artsen werken preventief vanuit de GGD of zijn verbonden aan een instelling.

Opleiding

 • WO: 6 jaar basisarts
 • 4 jaar arts M&G:2 jaar jeugdarts 1e fase, 2 jaar 2e fase. (Arts Maatschappij en Gezondheid)

Beroepsvereniging

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
www.ajn.artsennet.nl
Overkoepelende organisatie: koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid
www.kamg.nl

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

www.lvw.nl

Overig

Aandachtsgebieden

 • Opsporen (screening)
 • Diagnostiek
 • Behandelen
 • Medisch ingrijpen
 • Adviseren

Problematiek

Alle

Interview Schoolarts / Wijk- of Jeugdverpleegkundige

Waar bent u werkzaam? GGD.

gebruiken de SNEL voor de screening van de taalontwikkeling en het Van Wiechenschema voor het volgen van de taalonwikkeling. Bij het team Vroegsignalering wordt ook vaak een videofilm thuis en op de peuterspeelzaal gemaakt.

Waar houdt u zich mee bezig? Ik werk op het consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ik ga op bezoek bij ouders die net een kindje hebben gekregen. Dit is een soort van intake, zodat wij een beeld kunnen vormen van de gezinssituatie. Wanneer zij op het consultatiebureau komen (op vaste leeftijden van het kindje), geven we informatie en advies over voeding (fles- en borstvoeding), verzorging, zindelijkheid, groei en de opvoeding. Ook geef ik inentingen die horen bij het vaccinatieprogramma.
Verder werk ik op scholen. Ik hou me bezig met de screening van het gehoor- en gezichtsvermogen, lengte en gewicht en de logopedische screening op basis van vragenlijsten. Ik ga dan naar de scholen toe en screen daar de kinderen van groep 2 en groep 6. Het is heel handig dat ik dan op de school kom, want dan heb je direct ook contact met het onderwijzend personeel en de Intern begeleiders.
Welk instrumentarium gebruikt u op het gebied van de diagnostiek van spraak- en taalontwikkeling? Ik maak gebruik van logopedische screeningslijsten, de SNEL en het Van Wiechenschema Wanneer verwijst u door naar een andere discipline? Wanneer ik achterstanden signaleer in de taalontwikkeling, maar altijd in overleg met CB-arts en logopedist.
Waarheen verwijst u zoal? Peuterspeelzaal, audiologisch centrum, logopedist, medisch kinderdag verblijf. Welke terugkoppling krijgt u van de discipline waarheen u verwezen heeft? schriftelijk (mail) of telefonisch.
Vanuit welke disciplines wordt verwezen naar u? Er wordt niet echt verwezen naar ons. Heel soms via scholen of creches. Welke terugkoppeling geeft u aan de verwezen discipline? Komt dus niet echt voor.
Met welke disciplines werkt u samen? Met consultatiebureau-artsen, logopedisten, orthopedagogen en ouders. We werken dus ook samen met de ouders om te kijken naar de ontwikkeling van hun kind en wat we kunnen doen om er voor te zorgen dat een kind zich optimaal ontwikkelt. Hoe worden de groep mensen waar u mee werkt doorgaans aangeduid (bijvoorbeeld in verwijsbrieven, of bij gesprekken met collega´s?)? patienten of kinderen.
Welke van de volgende uitspraken is het beste van toepassing binnen uw werk:
a. kinderen met een taalstoornis en bijkomende problemen
b. kinderen met mogelijkheden
c. kinderen met rechten en plichten
12. Wat is voor u het meest van toepassing:
Kinderen met taalproblemen functioneren meestal het beste in:

a. speciaal (basis)onderwijs, medisch kinderdagverblijf
b. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal met VVE-programma
c. reguliere basisschool
13. Heeft u wensen ten aanzien van de verwijstrajecten waarmee u te maken heeft? Ik zou meer scholing willen hebben op het gebied van het signaleren van spraak- en taalstoornissen bij kinderen, zodat ik ook beter kan doorverwijzen.  

Volg ons ook op