TOS / SLI
(spraak)taalontwikkelingsstoornis / Specific Language Impairment

 

Definitie (spraak)taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de ontwikkeling van de spraak en/of taal. Dit kan primair en secundair zijn. Primair betekent dat de taalstoornis op zichzelf staat en niet te verklaren is vanuit sensorische, cognitieve, neurologische of emotionele problemen. Er mag geen sprake zijn van een benedengemiddelde intelligentie, een gehoorstoornis, een afwijking aan (een deel van) de spraakorganen, duidelijk aanwijsbare neurologische afwijkingen, een contactstoornis en een extreme deprivatie of andere heel ongunstige taalaanbodsituaties. In het buitenland wordt de term Specific Language Impairment (SLI) vaak gebruikt.
Prevalentie 1-7% internationale literatuur.
Kenmerken

Subtypen

  • Klankwaarneming (auditieve verwerking)
  • Lexicon (begrip & productie)
  • Grammatica (begrip & productie)
  • Spraakproductie
  • Pragmatiek
Vaak voorkomende comorbiditeit
  • Gedragsproblemen
  • Leerproblemen; dyslexie
  • Beneden gemiddelde intelligentie
  • Autisme spectrum stoornissen
  • Gehoorproblemen
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding Zie Logopedie, tabblad theorie en behandeling.
Links

CVI verwijscriteria

CVI zoeker


Volg ons ook op