Definitie ESM (ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden) is een primaire taalstoornis. Dit betekent dat de taalstoornis op zichzelf staat en niet te verklaren is vanuit sensorische, cognitieve, neurologische of emotionele problemen. Er mag geen sprake zijn van een benedengemiddelde intelligentie, een gehoorstoornis, een afwijking aan (een deel van) de spraakorganen, duidelijk aanwijsbare neurologische afwijkingen, een contactstoornis en een extreme deprivatie of andere heel ongunstige taalaanbodsituaties. In het buitenland wordt de term Specific Language Impairment (SLI) vaak gebruikt. (i)
Prevalentie 5-11% internationale literatuur.
Kenmerken

Subtypen

  • Klankwaarneming (auditieve verwerking)
  • Lexicon (begrip & productie)
  • Grammatica (begrip & productie)
  • Spraakproductie
  • Pragmatiek
Vaak voorkomende comorbiditeit
  • Gedragsproblemen
  • Leerproblemen
  • Beneden gemiddelde intelligentie
  • Autisme spectrum stoornissen
  • Gehoorproblemen
Wie diagnosticeert?
Do´s and dont´s in de (logopedische) begeleiding Zie Logopedie, tabblad theorie en behandeling.
Links CVI verwijscriteria.
CVI zoeker

Volg ons ook op